powrót do mapy

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O ZGODZIE LUB BRAKU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest właściciel aplikacji Mapa Potrzeb Słubice-Mariusz Dubacki ul. Północna 25 69-100 Słubice.
 1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu publikacji zamieszczanych przez Państwa treści na stronie www.mapa-potrzeb-slubice.pl, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).
 1. Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
 1. Prawo do sprzeciwu
 2. Przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych - przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 1. Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania nie może utrudnić albo uniemożliwić należytej publikacji wiadomości na stronie administratora.
 1. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.
 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych (w tym: danych należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem.

Oświadczenie

Oświadczam, iż zapoznałem się / zapoznałam się* z powyższą klauzulą informacyjną, i nie zgłaszam do niej żadnych uwag lub zastrzeżeń. Publikacja treści na stronie www.mapa-potrzeb-slubice.pl oznacza akceptację klauzuli informacyjnej.